Zespół Szkół nr 14
im. Ambasadorów Praw Człowieka
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna    projekt "bezpieczne drogowskazy"
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Projekt "Bezpieczne drogowskazy"

PROJEKT „Bezpieczne Drogowskazy”
 
Świetlica Specjalistyczna TWK „ Nasza Wyspa” uczestniczypo raz trzeci w kolejnym projekcie finansowanym ze środków Wojewody Lubuskiego „ Bezpieczne Drogowskazy” realizowanym   od 1 czerwca 2012r do 14 grudnia 2012r w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej. Program skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do placówki kształcenia specjalnego oraz ich rodziców i prawnych opiekunów. Głównym celem wszystkich działań podjętych w programie Bezpieczne Drogowskazy jest tworzenie bezpiecznych warunków do rozwoju oraz przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnieniami.
 
Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki przyjętym  celom szczegółowym:
 
1.      Upowszechnianie w szkole programu profilaktycznego ukierunkowanego na wyeliminowanie patologii wśród młodzieży również przez sztukę
2.      Kształtowanie właściwego dojrzałego stosunku do zagrożeń społecznych oraz umiejętności  dokonywania świadomego wyboru zdrowego trybu życia.
3.      Wyposażenie wychowanków i ich rodziców w podstawowy zasób wiedzy na temat zagrożeń wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji
4.      Rozwijanie zainteresowań i działalności twórczej stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
5.      Promowanie bezpiecznych wzorców zachowań podczas imprez sportowych wraz z treningiem umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
6.      Edukowanie uczniów w zakresie zachowań zasad bezpieczeństwa i umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej
7.      Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnych, wartościowych członków społeczeństwa
8.      Promowanie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej”.
 
W ramach projektu realizowane są następujące działania
     
Czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień
 
1. Kurs pierwszej pomocy przed medycznej II edycja
Zajęcia pozwolą uczestnikom na pogłębienie wiedzy i utrwalanie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Aby podjąć działania ratowania życia osobom poszkodowanym wystarczy wyćwiczenie prawidłowych reakcji. Dzięki nabywaniu nowych sprawności uczestnicy kursu mogą stać się odpowiedzialni za siebie i innych, wzrośnie poziom bezpieczeństwa wśród młodego pokolenia. W trakcie zajęć powstanie film instruktażowy nt, zasad postępowania w sytuacji zagrożenia.
2. Warsztaty Kulinarne” Bezpieczeństwo od kuchni” II edycja
Zajęcia prowadzone są w 2 grupach. Uczestnicy poznają zasady zdrowego odżywiania, sposoby sporządzania prostych dań oraz gospodarnego wykorzystania produktów spożywczych. Umiejętność radzenia sobie w życiowych sytuacjach ( planowania, zakupy, przygotowanie posiłków) jest ważnym elementem usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Spotkania edukacyjne dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów
 
Ważnym elementem działań profilaktycznych będzie psychoedukacja rodziców i prawnych opiekunów uczniów.
 
Tematyka spotkań to:
·        Jak rozpozna i unikać sytuacji zagrażających dorastającym dzieciom ( używki, środki psychoaktywne, przemoc, nadużycia seksualne)
·        Bezpieczeństwo dzieci w kontakcie z technologia informacyjną( cyberprzemoc, uzależnienia od komputera)
 
Zaproszeni specjaliści psycholog, informatyk zapoznają rodziców uczniów z problemami współczesnego świata mającymi wpływ na zachowanie i bezpieczeństwo młodego pokolenia.
4. Spotkania warsztatowe dla młodzieży „ To dobre co bezpieczne”
Zajęcia odbywają się w spotkań grupowych. Przeprowadzone są przez pedagogów, wychowawców świetlicy z odpowiednim przygotowaniem. Zajęcia odbywa się będą z zakresu zagrożeń współczesnego świata ( uzależnień od używek, środków psychotropowych, , gier hazardowych i komputerowych)
 
PAŹDZIERNIK
 
5. Międzyszkolne rozgrywki sportowe
W ramach projektu zostanie zorganizowany Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby. Zespół Szkół Specjalnych nr 14 już po raz trzeci raz zostanie gospodarzem tych zawodów. W rozgrywkach sportowych udział wezmą zaproszone drużyny sportowe z innych placówek kształcenia specjalnego. Atrakcją rozgrywek sportowych będzie nagradzanie oryginalnego sposobu kibicowania swoim drużynom.
 
WRZESIEŃ
 
6. Wycieczka do Szczecina
Wycieczka po trasach podziemnego Szczecina była dla uczniów swoistym punktem wyjścia do rozbudzania zainteresowań związanych z historią kraju, regionu oraz pasji odkrywania tego co dotychczas zapomniane i niezbadane. Uczniowie wraz z przewodnikiem udali się do zagospodarowanego w 1941r schronu przeciwlotniczego aby poznać legendę Podziemnego Szczecina, która jest niemal tak stara jak samo miasto. Podziemne korytarze, kazamaty, rozbudzały wyobraźnię, wpływały na otworzenie pamięci historycznej, a także umożliwiały poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po obiekcie jakim był podziemny schron.
Ważnym punktem wycieczki był udział uczestników na strzelnicy sportowej, który stał się dodatkową atrakcją poznania bezpiecznych zasad strzelania sportowego.
 
LISTOPAD
 
7. Konkurs plastyczny „ Bądź bezpieczny w sieci „
Wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 oraz uczestników Świetlicy Specjalistycznej TWK odbędzie się konkurs na prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną ilustrującą tematykę konkursu. Wykonane prace zostaną wystawione w Galerii Krąg w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, wzmocniona zostanie nagrodami i społeczną akceptacją pracy opiekuńczo-wychowawczej mającej charakter profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.