Zespół Szkół nr 14
im. Ambasadorów Praw Człowieka
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna    projekt "bezpiecznie przez życie"
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Projekt "Bezpiecznie przez życie"

Głównym celem wszystkich działań podjętych w programie „BEZPIECZNIE PRZEZ ŻYCIE” tworzenie bezpiecznych warunków do rozwoju oraz przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnieniami 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy specjalistycznej działającej przy TWK oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka
w Gorzowie Wlkp.
Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki przyjętym  celom szczegółowym:
  1. Upowszechnianie w szkole programu profilaktycznego ukierunkowanego na wyeliminowanie patologii wśród młodzieży również poprzez sztukę
  2. Oddziaływania terapeutyczne, mające na celu łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, zapobieganie zaburzeniom zachowania.
  3. Kształtowanie właściwego, dojrzałego stosunku do zagrożeń społecznych oraz umiejętności dokonywania świadomego wyboru zdrowego trybu życia.
  4. Wyposażenie wychowanków i ich rodziców w podstawowy zasób wiedzy na temat zagrożeń wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji.
  5. Rozwijanie zainteresowań i działalności twórczej stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
  6. Promowanie bezpiecznych wzorców zachowań podczas imprez sportowych wraz z treningiem umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.
  7. Edukowanie uczniów w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa i umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej
Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnych, wartościowych członków społeczeństwa.
 
W ramach projektu realizowane były następujące działania:
 
1.      Profilaktyczne warsztaty psychoedukacyjne.
 
Zajęcia odbywały się w formie spotkań grupowych, oddzielnie dla dwóch grup (na podstawie kryteriów wiekowych). Prowadzili je pedagodzy,  wychowawcy świetlicy z odpowiednim przygotowaniem. Zajęcia psychoedukacyjne obejmowały wiedzę z zakresu zagrożeń współczesnego świata (uzależnienia od używek, środków psychoaktywnych, gier hazardowych i komputerowych). Przedstawiły uczestnikom problemy adolescentów, z którymi borykają się na co dzień i często stają się źródłem trudności w zachowaniu. W trakcie zajęć odbywał się trening zachowań asertywnych.
 
Pracę w mniejszych grupach pozwoliła wypowiedzieć się każdemu oraz umożliwiła nawiązanie i utrzymywanie kontaktu. Różnorodne metody pracy z grupą min. inscenizacje,odgrywanie sceneknawiązujące do psychodramy – umożliwiły zrozumienie i akceptację siebie i innych.
2.      Warsztaty kulinarne „Wybieram zdrowie”.
Zajęcia prowadzone były w 2 grupach. Uczestnicy poznali zasady zdrowego odżywiania, sposoby sporządzania prostych dań oraz gospodarnego wykorzystania produktów spożywczych. Umiejętność radzenia sobie w życiowych sytuacjach (planowanie, zakupy, przygotowanie posiłków) jest szczególnie ważnym elementem usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. W profesjonalnie wyposażonej kuchni pod opieką nauczyciela zawodu kucharz, młodzież nabyła praktycznych umiejętności przygotowywania, podawania i spożywania zdrowych potraw. Jednocześnie nabyła postawy skłaniające do właściwych wyborów żywieniowych, które będą w przyszłości chronić przed sięganiem po niezdrowe produkty, alkohol i inne używki.
3.      Warsztaty fotograficzne „Wokół mnie”.
Pod kierunkiem instruktora odbyły się zajęcia z techniki fotograficznej (obsługa aparatu, możliwości kadrowania i uzyskiwania pożądanych efektów zdjęciowych). Próby wykonywane były w pomieszczeniach i terenie podczas zajęć warsztatowych następnie materiał zdjęciowy opracowany został komputerowo. W efekcie tych zajęć uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej a także rozwijane były ich zainteresowania i pasje twórcze z zakresu fotografii artystycznej. Samodzielnie wykonane i wydrukowane fotoreportaże i portrety prezentowane były w utworzonej Galerii FOTOART.
4.      Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zajęcia pozwoliły uczestnikom na nabycie wiedzy i umiejętności do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Aby podjąć działania ratowania życia osobom poszkodowanym wystarczy wyćwiczenie prawidłowych reakcji. Badania wykazują, że dzieci i młodzież przeszkolone w tym zakresie reagują prawidłowo i mogą działać skutecznie ratując innym życie. Dzięki nabywaniu nowych sprawności uczestnicy kursu mogli stać się odpowiedzialni za siebie i innych, wzrósł też poziom bezpieczeństwa wśród młodego pokolenia.
5.      Konkurs plastyczny „Rośnij zdrowo i bezpiecznie”.
Wśród uczniów zespołu szkół Nr 14 rozpisany został konkurs na prace wykonane dowolną techniką plastyczną będące artystyczną ilustracją tematu konkursu. Pod kierunkiem nauczyciela plastyki powstały prace, które zostały zaprezentowane na wystawie w Galerii Krąg w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, wzmocniona nagrodami i społeczną akceptacją była ważnym elementem pracy opiekuńczo- wychowawczej mającym charakter profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.
6.      Wyjazd do Poznania ze zwiedzaniem stadionu.
W trakcie  wycieczki 40 uczestników miało możliwość poznać stolicę Wielkopolski i zwiedzić nowoczesny obiekt sportowy. Większość uczniów ZS Nr 14 pochodzi z rodzin ubogich, dotkniętych problemem bezrobocia i wyjazdy turystyczne są poza ich możliwością finansową.  Dostarczenie podopiecznym atrakcyjnej formy wypoczynku wpłynęło na motywację do zmiany ich życiowych aspiracji.
7.      Wyjścia na basen, do kina.
Udział w aktywnym wypoczynku i krzewienie kultury fizycznej jest szczególnym elementem pracy rewalidacyjnej z młodzieżą z niepełnosprawnością. Umiejętność korzystania z obiektów użyteczności publicznej powoduje, że staną się oni w przyszłości świadomymi odbiorcami dóbr kultury.
8.      Warsztaty taneczne (choreoterapeutyczne).
Nauka tańca, poznawanie układów choreograficznychstanowić były ważną formę profilaktyki uzależnień Pozwoliły one doświadczać przyjemnych emocji, nieskrępowanej radości z bycia razem oraz odprężać się fizycznie i psychicznie. Rozwijanie zainteresowań artystycznych, modelowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu pozwoli uczestnikom na poznanie własnych mocnych stron i podnoszenie poczucia własnej wartości.
9.      Bezpieczne stadiony – kodeks wzorowego kibica.
Uczestnicy programu pod opieką wychowawców uczestniczyli w zawodach żużlowych. Wyjścia poprzedzone były odpowiednim przygotowaniem młodych kibiców do kulturalnego odbioru sportowego widowiska i ustaleniem kodeksu, który powinien obowiązywać na stadionach. Z takich wyjść powstał fotoreportaż „Bezpieczne trybuny”. Kodeks kibica i materiał zdjęciowy opublikowany został w artykule na stronie internetowej szkoły.
10. Międzyszkolne rozgrywki sportowe.
Na wielofunkcyjnym boisku szkolnym zostały rozegrane mecze gier zespołowych drużyn z 3 placówek kształcenia specjalnego. Zorganizowanie sportowych rozgrywek, do których zaproszone zostaną drużyny sportowe oraz grupy kibiców będzie okazją do promowania zachowań fair play, nagradzane też zostały oryginalne sposoby kibicowania swoim drużynom.
11. Spotkania edukacyjne dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów.
Ważnym elementem działań profilaktycznych byłą psychoedukacja rodziców i prawnych opiekunów uczniów. Zaplanowano 2 spotkania w formie wykładów oraz udział w wystawie plastycznej. Tematyka spotkań:
·        Jak rozpoznać i unikać sytuacji zagrażających dorastającym dzieciom (używki, środki psychoaktywne, przemoc, nadużycia seksualne).
·        Bezpieczeństwo dzieci w kontakcie z technologią informacyjną (cyberprzemoc, uzależnienia od komputera).
Zaproszeni specjaliści (psycholog kliniczny, policjant z dziełu prewencji) zapoznali rodziców uczniów z problemami współczesnego świata mającymi wpływ na zachowanie i bezpieczeństwo młodego pokolenia. Wykład połączony był z możliwością indywidualnych porad wspierających rodziców w pełnieniu ich funkcji wychowawczej.

Zobacz zdjęcia w galerii

"Bezpieczne drogowskazy" Szczecin
Pierwsza pomoc