Zespół Szkół nr 14
im. Ambasadorów Praw Człowieka
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna    rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - podpisane
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - podpisane

W związku z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, której realizacja rozpocznie się w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2012/2013, zmienione zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Rozporządzenie wprowadza odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów uzupełniających na IV etapie edukacyjnym, tj. historii i społeczeństwa oraz przyrody.

Kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych będzie posiadała osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do nauczania historii. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być prowadzone również przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna będzie posiadała kwalifikacje do nauczania historii, a pozostałe osoby będą posiadały kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, filologii klasycznej lub filozofii.

Kwalifikacje do nauczania przyrody w liceum będzie posiadała osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do nauczania w liceum biologii, geografii, fizyki lub chemii, Zajęcia te będzie mógł prowadzić każdy z nauczycieli ww. przedmiotów. Dopuszczono również możliwość prowadzenia zajęć z przyrody jako przedmiotu uzupełniającego przez zespół dwóch lub więcej osób posiadających kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki lub chemii.

Ponadto rozporządzenie umożliwi zatrudnianie w bibliotekach szkolnych osób, które posiadają wykształcenie na poziomie wymaganym do pracy w szkole danego typu,
a w zakresie bibliotekarstwa ukończyły studia pierwszego stopnia lub zakład kształcenia nauczycieli.

Poszerzono również katalog osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej, oraz osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, o ile spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne, tj. posiadają przygotowanie pedagogiczne, jak również o osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.

Doprecyzowano wymogi kwalifikacyjne do nauczania języków obcych w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Poszerzono katalog osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Poza nauczycielami wskazanymi w dotychczasowych przepisach kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będą posiadały również osoby mające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat, tj. nauczyciele języków obcych, bibliotekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, nauczyciele szkolnictwa specjalnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r. poz. 426) wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.