Nowe rozporządznie

Poniżej zamieszczone zostało nowe rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: